GEZONDHEIDSZORG

 • SELECTEREN OP LEEFTIJD VOOR IC OPNAME IS JURIDISCH TWIJFELACHTIG
 • BIJ KRAPTE OP IC IS ONDERSCHEID MAKEN OP GROND VAN LEEFTIJD OF LOTING TE VERMIJDEN
 • VACCINEREN IN NEDERLAND
 • HUISARTS EN ACHTERGEBLEVEN ZORG
 • ONBEPERKT VERPLAATSEN IN NEDERLAND
 • REGULIERE ZORG ZAKT WEER WEG
 • NEDERLANDSE GEZONDHEIDSZORG VORMT STAAT BINNEN EEN STAAT
 • WIJ HEBBEN RECHT OP HERFSTVAKANTIE
 • LEEFTIJD SPEELT ONNODIGE ROL BIJ DE BEPALING WEL/NIET TOEGANG TOT EEN VOLGENDE MEDISCHE STAP
 • NEDERLANDSE GEZONDHEIDSZORG FAALT
 • BIJNA VERBOD OP MONDKAPJES VOOR PREVENTIEF GEBRUIK IN NEDERLAND
 • ALS ALLE HUISARTSEN HUN PATIËNTENBESTAND INTEGRAAL BENADEREN WORDEN VEEL HUIDIGE  ZORGMIJDERS OPGESPOORD
 • GEMIS TOEKOMSTVISIE HUISARTSENBOND 
 • NEDERLANDSE FEMINISERING NEKT TRADITIONEEL HUISARTSENBEROEP
 • NEDERLAND LIJKT OP RAMPGEGIED - TEKORT AAN MEDICIJNEN
 • HUISARTSTEKORTEN DREIGEN REEDS JAREN 2e druk
 • OPTIEKBRANCHE LAAT BRILDRAGERS IN DE STEEK
 • PERSONEELSTEKORTEN IN DE ZORG? LOS HET OP IN EIGEN KRING!
 • KRIJGEN HUISARTSEN TE VEEL MACHT?
 • ZIEKENHUIZEN EN SPECIALISTEN
 • JONGE EN VROUWELIJKE SPECIALISTEN BEPALEN DE TOEKOMST
 • ZORGVERZEKERAARS BLIJVEN IN GEBREKE

27 januari 2021

 

IC opnames

 

 

SELECTEREN OP LEEFTIJD VOOR IC OPNAME IS

JURIDISCH TWIJFELACHTIG EN OOK NIET NODIG

 

 

 

 

Er wordt gesproken  over een zwart scenario als Intensive Care afdelingen van Nederlandse ziekenhuizen onvoldoende ruimte bieden om alle in aanmerking komende COVID-19 patiënten te herbergen. Bij de eerste corona-golf heeft dat zich voorgedaan. Er is toen geselecteerd op basis van leeftijd.

 

De Tweede Kamer schaarde zich op 12-03-20 achter een motie waarin werd uitgesproken dat leeftijd niet mag bepalen of je wel of niet voor een medische behandeling in aanmerking komt.

 

MEER...

8 januari 2021

 

leeftijdscritera

 

 

BIJ KRAPTE OP DE IC IS ONDERSCHEID MAKEN OP GROND

VAN LEEFTIJDOF LOTING TE VERMIJDEN.

VOORSTEL TOT ANDERE BENADERING

 

 

 

 

 

 

Het kabinet werkt aan een spoedwet die ziekenhuizen verbiedt om bij acuut beddentekort op basis van leeftijd te bepalen wie nog een plek krijgt op de IC. Het wetsontwerp maakt de stap van leeftijd naar loting. De Kamer wijst deze systematiek af en verkiest  het  door KNMP en Federatie Medisch Specialisten uitgewerkte generatie-criterium.

Er is  echter nog een andere mogelijkheid.

 

MEER ...

27 december 2020

 

Coronavaccin

VACCINEREN IN NEDERLAND

 

LATER DAN ELDERS; BETER GEEN OVERHEID BIJ ONDERSCHEID WEL/NIET GEVACCINEERDEN

 

 

 

 

 

 

Er is niet alleen vreugde over de beschikbaarheid van een vaccin; er is ook reden tot ergernis. Waar is de Nederlandse bevolking aan toe?  

Hoor je op BBC World News over de dag van de vaccinatie in Europa. Het Pfizer/BioNTech vaccin is alom in Europa gisteren ter beschikking gekomen. Na negen maanden van veel slachtoffers en ongemakkelijk leven is er eindelijk de beschikking over een middel om over een tijdje vrij door het leven te kunnen.

De eerste inenting is een triomf; 

 

MEER ...

6 december 2020


huisarts en achtergebleven zorg

 


HUISARTS EN ACHTERGEBLEVEN ZORG

 

 

 

 

Begin april 2020 maak ik melding van mijn zorgen over het stil komen staan van de reguliere zorg. Ik attendeer de huisartsenvereniging. Pas maanden later, toen het kwaad geschiedt was, ontvang ik een reactie van een medewerker van de LHV.

 

Het verslag van de Nederlandse Vereniging voor Pathologie verscheen pas onlangs. De pathologen melden  ernstige gevolgen van het wegvallen van huisartsenzorg.

 

MEER...

2 november 2020

 

verplaatsen in NL

ONBEPERKT VERPLAATSEN IN NEDERLAND?

BEHALVE VOOR WERK?

 

 

 

Wij leven van vakantie op vakantie. De herfstvakantie is net achter de rug en er wordt alweer druk gesproken over  kerstvakantie en wintersport.

De herfstvakantie is uitbundig gevierd. Velen zullen in Nederland van het staartje van de zomer hebben genoten. Het probleem is wel dat er meer dan gebruikelijke verplaatsingen zijn geweest.

 

MEER ...

26 oktober 2020

 

reguliere zorg

REGULIERE ZORG ZAKT WEER WEG

Gezondheidszorgorganisaties neem initiatief en roep bevolking op zich te melden bij de huisarts.

 

 

Vervolg op (3 april-20)  “Gemis Toekomstvisie Huisartsenbond – Wel Aandacht Voor Omzetverlies; Weinig Aandacht Voor Ophoping Reguliere Zorg”.

 

Skipr, een gezondheidszorgblad ,meldt dat de huisarts een kwart minder doorverwijst  naar medisch specialist. De terugval in verwijzingen zal bij de eerste coronagolf aanzienlijk groter zijn geweest. De wereld van de gezondheidszorg heeft in alle toonaarden aangegeven dat de instandhouding van de reguliere  gezondheidszorg zo veel mogelijk moet worden voortgezet.

 

MEER ...

15 oktober 2020

staat binnen staat

NEDERLANDSE GEZONDHEIDSZORG VORMT

STAAT BINNEN EEN STAAT

 

 

 

De indruk bestaat dat Nederland vroom heeft afgewacht wat de gremia binnen de gezondheidszorg zelf, of in overleg met elkaar, besloten hebben. Kamerleden luisteren dociel  naar de woordvoerders van RIVM en Zorgautoriteit.

Niemand twijfelt aan  de standpunten van het gezondheidsgezag. Bedenk dat het gaat om  het persoonlijk bestaan van 17 miljoen Nederlanders.

Ik sta niet alleen.

 

MEER...

11 oktober 2020

 

herfstvakantie

WIJ HEBBEN RECHT OP HERFSTVAKANTIE EN

TREKKEN ER ZELFS IN CORONATIJD OP UIT.  VERSTANDIG?

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vakantie is voor velen een vanzelfsprekendheid. Hoeveel mensen realiseren zich dat in vroeger eeuwen verblijf elders slechts voor de adel en gegoede burgerij was weggelegd. De middenklasse bewoog zich voor Wereldoorlog II naar plekken als Luxemburg en maakte tochtjes langs de Rijn. Pas na de bezetting kwam vakantie in het zicht van de arbeider, thans werknemer genoemd. Het begon met drie dagen, later uitgebreid tot een week en nog veel later tot twee en meer weken.

 

MEER ...

 16 september 2020

 

triageLEEFTIJD SPEELT ONNODIGE ROL BIJ DE BEPALING WEL/NIET TOEGANG TOT EEN VOLGENDE MEDISCHE STAP

Triage Draaiboek bij Tekort aan IC Bedden  

 

 

 

 

 

Er dreigde in Nederland een tekort aan IC bedden in het midden van de Corona crisis. Een deel van de COVID-19 patiënten kan niet buiten de ondersteuning van de Intensive Care afdeling. Het kon niet worden uitgesloten dat er bij onvoldoende IC aanbod een keus tussen patiënten moest worden gemaakt.

 

LEES MEER...

24 mei 2020


Gezondheidszorg faalt

 

NEDERLANDSE GEZONDHEIDSZORG FAALT

 IN VOORUIT DENKEN

 

 

 

Overvallen door COVID-19, een onbekende ziekte, gedraagt de Nederlandse gezondheidszorg zich zoals verwacht. Gaat over op grootschalig  nood lenigen. De patiënten overvallen door de aandoening verblijven bij milde vorm thuis in quarantaine. Gaat het om ernstig lijden dan volgt ziekenhuisopname. 

Voor een niet onbelangrijk deel van de opnamen wacht een verblijf op intensive care voorzieningen.

 

LEES MEER...

3 mei 2020


mondkapjesBIJNA VERBOD OP MONDKAPJES VOOR PREVENTIEF GEBRUIK IN NEDERLAND

Ga grens niet over  want  daar is het verplicht

 

 

 

Over mondkapjes wordt in Nederland heel moeilijk gedaan. Behalve dan uiteraard voor degenen die COVID-19 patiënten verzorgen. Op IC afdelingen en in verpleegafdelingen is er voldoende beschermende kleding. Voor het publiek, dat zichzelf wil beschermen zijn mondkapjes taboe. Gebruik heeft iets onwelgevoegelijk.

Er wordt je verteld waarom  mondkapjes niet deugen. Je moet 1,5 meter aanhouden en thuis blijven.

 

LEES MEER …

 april 2020

 

formulier zorgmijder
ALS ALLE HUISARTSEN HUN PATIËNTENBESTAND INTEGRAAL BENADEREN WORDEN VEEL HUIDIGE  ZORGMIJDERS OPGESPOORD

 

 

 

Er is al wat gaande om te voorkomen dat een grote menigte patiënten zich aan  afgesproken zorg onttrekt.  Of zich gewoon niet melden met een nieuwe zorgvraag.

Het is niet alleen de patiënt die zich huiverig opstelt. Ook huisartsen en poliklinieken vertonen nogal eens afhoudend gedrag. En dan vind je het ook nog eng om je nu in een medische omgeving te begeven.

 

Cardiologen laten weten dat er opeens ogenschijnlijk minder mensen zijn met acute hartklachten.

 

LEES MEER …

3 april 2020

 

CoronaGEMIS TOEKOMSTVISIE HUISARTSENBOND 

WEL AANDACHT VOOR OMZETVERLIES; WEINIG AANDACHT VOOR OPHOPING REGULIERE ZORGVRAAG

 

 

Huisartsenpraktijken zijn vergaand stilgevallen. Dat betekent verlies aan inkomsten. Huidige inzichten pleit ervoor  om huisartspraktijken, net als bedrijven, door overheidstegemoetkomingen te hulp te schieten. Voor huisartsen geldt een andere weg. De huisartsen branche organisatie LHV (Landelijke Huisartsen Vereniging) ging in overleg  met onder meer de NZA (Nederlandse Zorgautoriteit) en ZN (Zorgverzekeraars Nederland).

 

Het resultaat is een eenvoudige maar toch wel interessante tegemoetkoming.

 

LEES MEER...

31 oktober 2019
 

feminiseringNEDERLANDSE FEMINISERING NEKT TRADITIONEEL

HUISARTSENBEROEP

 

 

Al jaren is de studie geneeskunde een vrouwenaangelegenheid. Twee-derde van wo studenten geneeskunde is van het vrouwelijk geslacht. Zij voltooien de studie eerder dan jongens.

 

LEES VERDER…

10 april 2019

 

 nederland lijkt op rampgebiedNEDERLAND LIJKT OP RAMPGEBIED 

TEKORT AAN MEDICIJNEN

 

 

Recente voorbeelden van rampgebieden: Jemen, Mozambique, Syrië, Venezuela. Bevolking in nood. Tekort aan voedsel, water en medicijnen. Het zijn elementaire zaken om in leven te blijven. Nederland hoort in dat rijtje thuis met schaarse verkrijgbaarheid  medicijnen. Dat hoeft  niet nodig te zijn want Nederland behoort tot de rijkste landen ter wereld.  

 

LEES VERDER…

20 februari 2019 

 

huisartsentekortHUISARTSTEKORTEN DREIGEN REEDS JAREN;

DE OFFICIËLE INSTANTIES LOPEN ACHTER

 

 

 

 

In Skipr, een gezondheidszorgblad voor professionals, van 28 december jl. wordt melding gemaakt van recent verricht onderzoek naar de toekomstige beschikbaarheid van huisartsenzorg.

Onderzoekbureaus Prismant en Nivel verwachten een huisartsentekort in veel gebieden.

 

LEES VERDER …

20 oktober 2018

 

optiekbrancheOPTIEKBRANCHE LAAT BRILDRAGERS IN DE STEEK

 

 

 

 

 

Het komt allemaal door mijn eigen gebrekkig gezichtsvermogen. Brildrager sinds zevende levensjaar. Was het eerst alleen bijziendheid in de loop van mijn leven  komt er dubbel zien bij. Dat is met speciale, zeer op de persoon afgestemde brillenglazen op te lossen. Er zijn vakmensen, optometristen, die je met prismaglazen van dienst zijn. Het zijn hbo opgeleiden.

 

LEES VERDER...

15 juli 2018 

 

personeelstekort in de zorgPERSONEELSTEKORTEN IN DE ZORG

LOS HET OP IN EIGEN KRING

 

 

Steeds weer berichten over sluiten ziekenhuisafdelingen en niet uitvoeren behandelingen. Toegangstijden overschrijden afgesproken normen. Alle problemen worden toegeschreven aan personeelstekorten. Het is mijn  mening dat ziekenhuizen en medisch specialisten hun eigen verantwoordelijkheid dragen en verplicht zijn zelf oplossingen te vinden voor gesignaleerde  tekortkomingen. De gevolgen van falen worden thans afgeschoven op patiënten en de bevolking.

 

LEES VERDER …

17 april 2018

 

huisartsen krijgen teveel machtKRIJGEN HUISARTSEN TE VEEL MACHT?

 

 

 

 

 

Huisartsen vervullen een spilfunctie in de Nederlandse gezondheidszorg. Zonder verwijzing van je huisarts kun je niet bij een medisch specialist terecht. De macht van een huisarts reikt op dit moment nog verder. Als de huisarts weigert te verwijzen, omdat hij of zij dat niet nodig vindt, moet je de specialistische behandeling zelf betalen. Aldus rijksoverheid.nl.

 

LEES VERDER …

mei 2016

 

ziekenhuizen en specialistenINGEWIJDEN OVER ZIEKENHUIZEN EN SPECIALISTEN

(Meetwijze om echt te gaan weten over toestanden en wantoestanden)

 

 

 

 

De laatste studie naar de kwaliteiten van de Nederlandse ziekenhuizen werd enige jaren terug afgesloten. In deze jaarlijkse landelijke gebeurtenis deden specialisten en ander ziekenhuis-kader uitspraken over hun eigen en andere hen bekende ziekenhuizen. Aan de orde komen zowel bedrijfsmatige als medische aspecten. De eerste aflevering dateert van 1996; in 2010 de stop. 

 

LEES VERDER …

9 oktober 2014

 

vrouwelijke specialistenJONGE EN VROUWELIJKE SPECIALISTEN BEPALEN DE TOEKOMST

 Beschikbare Specialisten Uren

 

 

 

 

 

Feminisering

Het blijkt dat het gezelschap van een 2500 specialisten bestaat uit 26% vrouwen en 74% mannen.  Vrouwen zijn voor 57% in dienst van het ziekenhuis tegenover 35% van de mannen.

 

LEES MEER …