Hoop voor toekomst door twee recente tijdschriften uit tegenstrijdige hoek

VOGELBESCHERMING

Ieder kwartaal worden leden van Vogelbescherming Nederland verrast met een prachtig tijdschrift.  Vogels zijn zeer fotogeniek. Je wordt geattendeerd op vogels die mij volstrekt onbekend zijn. Ik heb mij dan ook enige tientallen jaren meer met andere dingen bezig gehouden dan met vogels. Maar dan keert de belangstelling weerom en kom je soorten, zoals de grauwe en de rosse franjepoot, de witwangstern  tegen waar  je niet eerder over hebt gehoord.

De laatste jaren is er tussen Zoetermeer en Leidschendam/Voorburg een nieuw natuurgebied ontwikkeld van ruim 300  hectare. Het is ontstaan om ruimte te maken voor een waterbergingsgebied. Twee vliegen in één klap én en we kunnen terugvallen op  op dat moment overtollig zoet water én er is wat ontstaan wat beschreven wordt als een vogelwalhalla.

De grutto blijkt nog steeds een bedreigde vogel. Echter blijft de indruk dat de natuur in sommige opzichten aan de winnende hand is. Ga door, zou ik roepen. Op alle terreinen die mede voor (tevens) de natuur gereserveerd zijn,  kunnen geen huizen gebouwd worden voor een groeiende bevolking.

RAI Vereniging

De RAI speelt, als vertegenwoordiger van de autoindustrie en autobedrijfstak,  , een belangrijke rol bij de verplaatsing van mensen en goederen. Ik krijg het verenigingstijdschrift toegezonden en neem kennis van de inhoud. Zo is er, na voorheen beroepshalve ontmoetingen, nog enig contact. GO!MOBILITY , de april ‘23 úitgave,  is gewijd aan batterijen. Het is een actueel thema omdat de route naar elektrificatie van het wagenpark, weg van fossiele energie, in jaartallen uitgestippeld  is.

Er wordt melding gemaakt van de wenselijkheid van kleine elektrisch aangedreven voertuigen/ citycars in steden Er wordt stilgestaan bij het hergebruik van batterijen.  Er zijn artikelen in GO over de  toenemende aanwezigheid van  stekkerauto’s in Europa.  Ook klachten over onvoldoende lithium als grondstof voor batterijen. Hier ligt de strijd tussen het milieu- en het klimaatvolk. Lithiummijnen doen een aanslag op het milieu en zullen in Europa meer geweerd worden dan elders in de wereld. Chili is de belangrijkste lithiumproducent voor Europa.

Het RAI tijdschrift bereidt de vakgenoten voor op de toekomst. Er klinkt enthousiasme op uit de artikelen. Iedere geïnterviewde glimlacht. Het is mooi te zien hoe een zelf betrokken bedrijfstak de energietransitie positief en met verve tegemoet treedt . Ga door en geef de burger vertrouwen in een broeikasarme toekomst.


Uw rapporteur leest twee willekeurige tijdschriften.

 Het tijdschrift van Vogelbescherming toont dat er op natuurgebied zeker één en ander gaande is en er successen gemeld kunnen worden. Er valt nog meer aan bewoonbaarheid van Nederland gedaan te kunnen worden. Waar de landbouw qua grondbeslag  op de terugtocht is ontstaat er meer ruimte om natuurwaarden te creëren.

 Het tijdschrift van de RAI Vereniging laat zien hoe de techniekkeukens de mooiste gerechten presenteren. De overgang van fossiele naar groene energie neemt vormen aan. Er is hoop al onze verplaatsingen zonder schuldgevoel binnen afzienbare tijd te laten plaatsvinden.