BBB blijvend gevaar voor Nederlandse natuur

Al enige jaren morrelt de  BoerBurgerBeweging aan het bestaan van de Oostvaardersplassen. Dit ons in de schoot geworpen natuurgebied ontstond bij het droogleggen van de Flevopolder. De mens ontfermde zich over het gebied en liet het uitgroeien tot één van de rijkste vogelreservaten in Nederland. Voor tienduizenden trekvogels vormen de moerassen, plassen, wilgenbossen een belangrijke pleisterplaats waar de dieren rust en voedsel vinden. Het gebied wordt beheerd door Staatsbosbeheer.

Wanklanken ontstonden door het gebrek aan voedsel voor de uitgezette edelherten, konikpaarden en heckrunderen die voorkomen dat het gebied bebost raakt. Door voedselschaarste kwamen de grazers in het gedrang en dat leverde schrijnende taferelen. Het heeft de Oostvaardersplassen een slechte naam opgeleverd waardoor het idee woningbouw op deze plek gehoor kan krijgen.

Het gebied ligt centraal in het land; gemakkelijk bereisbaar vanuit Randstad. Het is voldoende groot om een substantiële bijdrage van honderdduizenden huizen te leveren aan de oplossing van het woningvraagstuk. Het zal ook best zo in te richten zijn dat het er aangenaam wonen is. De vrees bestaat dat de begerigheid naar land leidt tot de wens om ook nog de Waddenzee of de Biesbosch in te polderen. Een tweede aanslag  wordt gemaakt door kritiek op de Natura 2000 gebieden die qua aantal gehalveerd zouden moeten worden. Deze wens is bekend gemaakt in een nota van BBB en JA21 gedateerd 22-06-22.

De BBB is afhankelijk van de steun van de Nederlandse bevolking. Als BBB’s  ideeën onvoldoende weerklank ondervinden weet deze partij te weinig stemmen te verwerven om in de volksvertegenwoordigingen gerepresenteerd te zijn. De vraag rijst waaraan de BBB het succes van de Staten verkiezing te danken heeft.

Meer factoren plegen bij dit soort  puzzels een rol te spelen. Een in dit geval verpletterende zege kan te maken hebben met politiek ongenoegen in het algemeen. Is er  brede onvrede over aanpak van en ongenoegen over de afhandeling van met naam te noemen kwesties Voor de hand liggend zijn  de toeslagen affaire, de aardgaswinning in Groningen, de stikstofaffaire waar de BBB zijn bestaan aan zou kunnen toeschrijven.

Of heeft de keus voor BBB te maken met een  anti-natuur stemming die meetbaar zou kunnen zijn. Hoe staat het publiek gedetailleerd tegenover natuur? Is er in Nederland voldoende aandacht voor natuurwaarden? Is er voldoende aandacht voor de diverse soorten natuur? Wat te doen als natuurbelangen botsen met andere behoeften zoals woningbouw, wegenaanleg , industriële activiteit, landbouw in diverse verschijningsvormen?

Een derde factor zijn de gevoelens jegens de BBB. Wat verwacht man van deze partij? Is de Provinciale Staten keus eenmalige of zou er zich trouw aan BBB kunnen ontwikkelen?  Kan er zich  rond BBB een ideologie ontwikkelen? Wat zijn de thema’s  die men aan BBB wil toeschrijven?

Er zal tevens een samenhang kunnen zijn met de agrarische bevolkingsgroep waarmee BBB geassocieerd kan worden. Voelt men enige verwantschap? Welke karakteristieken worden aan de boer/ melkveehouder toegeschreven?

Het wordt een heel pakket vragen die het beste kan worden voorgelegd aan een representatieve steekproef van stemgerechtigde Nederlanders. Uiteraard zijn er achtergrond kenmerken van de  respondenten die van belang zijn voor de analyse. Ik spreek uit ruime ervaring door te wijzen op de vele peilingen voor zeer uiteenlopende organisaties en instellingen waar ik verantwoordelijk voor was. Zowel aan de voorkant met vragensets  als aan de achterkant met  verslag, conclusies, aanbevelingen. Het ontbreek t mij thans aan onderzoekfaciliteiten maar daar moet door derden in te voorzien zijn.

Mocht de natuurwereld zich tot het Nederlandse publiek willen wenden dan is het zeer aanbevelenswaardig als er eerst wordt kennisgenomen van heersende meningen, gevoelens, omstandigheden. In het voorafgaande zijn voldoende kwesties aangegeven die de moeite waard zijn kennis van te nemen.  Op grond daarvan kan een plan de campagne vorm krijgen.

In het voorafgaande wordt de natuurwereld opgeroepen de belangen van de natuur te te beschermen. De BBB, met omvangrijke steun vanuit de bevolking, kan voor de Nederlandse natuur een risico betekenen. Natuur is de laatste jaren in de Westerse wereld, mede door klimaatbedreigingen, hoger op de agenda beland.  Het is verwonderlijk dat de natuurwereld nog niet gereageerd heeft op politieke verschuivingen die zich manifesteren. Het wordt aangeraden als eerste stap is kennis te nemen van gedachten van stemgerechtigde Nederlanders. Vervolgens kan bezien worden waar we staan en welke stappen te nemen om dit land ook voor de volgende generaties bewoonbaar te houden. Tevens kan Nederland aldus aan internationale verplichtingen en afspraken voldoen.