Nederlandse samenleving staat voor externe maar ook interne bedreigingen zoals falende ministeries

Voor iedereen herkenbare bedreigingen zijn de Islam, immigratie, , klimaatverandering. Dan zijn er persoonlijk slechte kansen als werkeloosheid door automatisering en robotisering, ontoereikende pensioenopbouw, onvoldoende passend woningaanbod.

Niet iedereen zal zich realiseren dat een falende overheid ook een gevaar oplevert. Te denken valt aan twee ministeries die de afgelopen maanden negatief in de publiciteit waren. Te weten het Ministerie van Veiligheid en Justitie en het Ministerie van Financiën.

Onder het Ministerie van Veiligheid en Justitie valt thans de politie. Politie is er om criminelen op te sporen en toe te zien op naleving van wetten. Politie is één van de oudste instituten ter rechtvaardiging van een staat. Het gaat om de binnenlandse veiligheid.

De politie is de laatste jaren meermalen in opspraak geraakt. Jarenlang zijn wij voorgelogen dat het aantal wandaden daalt. Het blijkt een leugen omdat de burgers vaak geen aangifte doen. En dat komt weer omdat je vaak geen aangifte kunt doen. Het wordt ontmoedigd of je staat voor een dichte deur. Na een tijdje geeft de burger het op. Het heeft geen zin. Het betekent minder werk voor het politieapparaat. Een bijkomend voordeel is dat de statistieken succes van de politie tonen.

Een ander voorbeeld van een falend politieapparaat is de afname van één op één wegcontroles. Het aantal verkeersslachtoffers stijgt waarschijnlijk mede door minder toezicht.

Al jaren slaagt Nederland er niet in om het politieapparaat dusdanig in te richten dat het goed functioneert. Reorganisaties eindigen in een chaos.

Recent blijkt bij Financiën dat een vertrekregeling op zoveel animo stuit dat er een groot tekort aan ervaren belastingambtenaren ontstaat. Staatsecretaris Wiebes betoogt dat hij niet op de hoogte is gehouden. Slotsom is dat de verantwoordelijke Staatssecretaris kan aanblijven.

Het is ten hemel schreiend dat de Tweede Kamer deze excuses accepteert. In een bedrijf zou de heer Wiebes allang zijn weggestuurd. Onder zijn verantwoordelijkheid is de vertrekregeling doorgevoerd. Is er echt niemand op het idee gekomen dat je van tevoren al een indruk kunt krijgen van de gevolgen van de maatregel? Belangrijke vragen zijn hoeveel ambtenaren in zullen gaan op het voorstel en om welke functies het gaat. Verpak de vragen in een onderzoek naar andere kwesties en stuur een online vragenlijst naar alle ambtenaren van het ministerie.

Ook wordt er, ter verontschuldiging, aangevoerd dat de besluitvorming op Financiën wat informeel verloopt. Ik kan het niet helpen te denken dat ambtenaren de regels over pensionering meer naar hun hand willen zetten. Er is van de gelegenheid gebruik gemaakt. Het is een vorm van vervroegd pensioen.

De Tweede Kamer geeft een brevet van onvermogen af. Kennelijk wordt het de Staatssecretaris niet echt kwalijk genomen. Anders zou Wiebes zijn weggestuurd of hij had de eer aan zichzelf gehouden.

Het zijn bedreigingen van binnenuit. De Nederlandse bevolking duldt tot nu een falende overheid. Er kan een moment komen dat een deel van de bevolking het heft in eigen handen neemt. Er is nog geen politieke groepering die van ambtelijk falen een nadrukkelijk issue maakt.

Wat heb je aan volksvertegenwoordigers die niet meer rechtlijnig kunnen denken. De meeste Kamerleden zullen nooit voor hete vuren hebben gestaan. Het is bekend dat in verhouding veel politici een ambtelijke achtergrond hebben.

PS Afgelopen weekend snelt notabene het Financieele Dagblad de overheid te hulp. Wegsturen Wiebes zou symboolpolitiek zijn. Er is zeer kortgeleden Minister van der Steur van Veiligheid en Justitie het vuur zo na aan de schenen is gelegd dat hij zelf opstapte. Zeker zijn er voorbeelden van overheidshandelen die perfect geregeld zijn. Zoals de burgerlijke stand, voertuigenregistratie, kadaster. Laat Nederland zuinig zijn op dit vermogen en voorkomen dat het land afzakt naar de status van een ontwikkelingsland. Daarom had de Kamer wel moeten ingrijpen in geval van Staatssecretaris Wiebes. Er is sprake van reputatieverlies, van grote financiële schade en het in gevaar brengen van de continuïteit van de Belastingdienst. Financiële kundigheid is een uitermate schaars goed op de arbeidsmarkt. Informeer maar bij accountantskantoren.